Besluit tot het houden van een experiment met een ander stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij het referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming;
Besluit:
Enig artikel
Bij het referendum over de Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) (Stb. 2015, 315) wordt een experiment gehouden met als doel de invoering van stembiljet, waardoor de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland hun stem tijdig uit te brengen wordt bevorderd als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.
De
Minister
Inhoudsopgave
Enig artikel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht