Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Beleidsregel Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen

Uitgebreide informatie
Beleidsregel Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Gelet op artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000);
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000
1.
Met de buitenlandse opleidingen die aangewezen zijn op grond van artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, worden gelijkgesteld alle opleidingen in het hoger onderwijs in de Duitse deelstaten Nedersaksen, Bremen en Noordrijn-Westfalen.
Tevens worden met de buitenlandse opleidingen die aangewezen zijn op grond van artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, gelijkgesteld alle opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en het gewest Brussel, voor zover het Nederlandstalige opleidingen betreft.
2.
De voornoemde gelijkstelling betreft alleen de opleidingen die vallen onder de werkingssfeer van het stelsel van studiefinanciering dat van overheidswege in de Duitse deelstaten, Vlaanderen en het gewest Brussel van toepassing is.
3.
De beperking die artikel 2.14, lid 2, WSF 2000, aan deze gelijkstelling stelt, zijn van overeenkomstige toepassing op de in deze aanwijzing bedoelde gelijkgestelde opleidingen.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
hoofddirectie
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Bekendmaking
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht