Besluit tot aanwijzing RDW toezichthouders ITS
De Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 145g en 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet, artikel 5.1 van de ITS-regeling, artikel 2, onderdelen cc en dd van de Regeling taken Dienst Wegverkeer in samenhang met het besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1
Als toezichthouders op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, afdeling Informatie en Rijbewijzen, unit Informatieverstrekking, die zijn belast met het toezicht gebruik gegevens kentekenregister, als bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister 1 .
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing RDW toezichthouders ITS
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.
1
Stcrt. nr. 234 van 2 december 2008
De Algemeen directeur van de RDW,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht