Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Aanpassing quota zeevisserij

Uitgebreide informatie
Aanpassing quota zeevisserij
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;
Besluit:
Artikel 1
Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent schol, betrekking hebbend op de sectoren II en IV tezamen, zoals verhoogd op grond van artikel 1, aanhef en onderdeel a, van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1997, nr. J. 972541 (Stcrt. 60) wordt verhoogd met 17%.
Artikel 2
[Wijzigt de Regeling vangsbeperking.]
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 31 oktober 1997
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
plv. secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht